Wat geloven wij?

Is er meer?

Wij geloven dat God de hemel en de aarde – en dus ook de mensen  gemaakt heeft. Wij geloven dat God zich zelf aan ons openbaart via het Woord van God. Echter ook in het wereldgebeuren, en in ons persoonlijk leven, zien wij de hand van God, kijk bijvoorbeeld naar het volk Israël dat nog steeds, ondanks alles wat er is gebeurd, bestaat en terugkeert naar het Beloofde land.

Wie is Jezus?

De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Door deze zonde heeft de mensheid de boosheid van God opgewekt en zijn de dood en de ellende in de wereld gekomen. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, hebben dezelfde neiging om het kwade (de zonde) te doen en verdienen daarom dezelfde straf. Toch heeft God de mens niet aan zichzelf overgelaten. Hij heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een weg om behouden te worden. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, gegeven als Zaligmaker (redder). Deze is vrijwillig naar de aarde gekomen, waar hij als Borg (plaatsvervanger) heeft willen lijden en aan het kruis heeft willen sterven. Doordat Hij de straf op de zonde gedragen heeft, kunnen mensen van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd.

Waarom is geloof in Jezus essentieel?

Vanuit deze achtergrond wordt de gemeente als geheel en ieder gemeentelid persoonlijk opgeroepen in belijdenis van schuld de toevlucht te nemen tot de enige Zaligmaker, Jezus Christus. Door het werk van de Heilige Geest worden zondaren tot echte gelovigen gemaakt. In hen wordt dan een nieuw leven gewerkt om weer tot eer van God te leven. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de prediking van het Woord. Zij leren daardoor te geloven dat de Heere Jezus Christus hun Zaligmaker is (hun straf op de zonde gedragen heeft). Ze willen God liefhebben maar ook hun naasten. Na het leven op aarde zullen zij weer in de hemel in volmaakte harmonie met God leven.