ANBI Kerk

De Hervormde Gemeente van b.a. “Irene” te Zutphen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. Ons doel is om dienstbaar te zijn in de opbouw van Gods Koninkrijk, door middel van de zondagse erediensten, catechisatie, huisbezoeken en andere activiteiten. Dit alles volgens de Bijbel en de 3 formulieren van Enigheid te weten, de Heidelbergse Cathechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordste Leerregels.

De Hervormde Gemeente van b.a. “Irene” is per juni 2012 een zelfstandige gemeente en vormt een combinatie met de Hervormde Eben Haëzer Gemeente uit Apeldoorn. De reden daarvan is dat de Hervormde Gemeente te klein is om een (part time) predikant te beroepen. De prediking en pastorale werkzaamheden vallen daardoor onder een dienstdoende predikant van de Hervormde Eben Haëzer Gemeente in Apeldoorn. De werkzaamheden die gepaard gaan met het werk in Zutphen worden (zo mogelijk) uitgevoerd door een emeritus predikant.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente van b.a. “Irene”.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Via de volgende link ziet u het beleidsplan 2020-2023 van onze gemeente.  beleidsplan 2020-2023.

E. Beloningsbeleid

De Hervormde Gemeente Irene vormt een combinatie met de Eben Haezer Gemeente uit Apeldoorn. De reden daarvan is dat de Hervormde gemeente te klein is om een (part time) predikant te beroepen. De prediking en pastorale werkzaamheden vallen daardoor onder een dienstdoende predikant van de Eben Haëzer Gemeente in Apeldoorn. De werkzaamheden die gepaard gaan met het werk in Zutphen worden uitgevoerd door een emeritus predikant. Deze is niet in dienst bij de gemeente in Zutphen en/of Apeldoorn, maar ontvangt voor zijn werkzaamheden in Zutphen, betreffende prediking, pastoraat, catechese, e.d. een onkostenvergoeding.

Alle overige werkzaamheden, zoals beheer van het kerkgebouw, activiteiten, maken kerkblad en website werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden niet financieel beloond.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Onderwerpen die in de vergaderingen van College van Kerkrentmeesters aan de orde kwamen in 2022 waren de volgende:

  • Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2021
  • Vaststellen van de begroting over het boekjaar 2023
  • Onderhoud van het kerkgebouw
  • Overdracht van de taken van de vertrekkende naar de aangetreden ouderling-kerkrentmeester

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van gebouwen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van vergoedingen voor de predikanten en eventuele kerkelijk werkers alsmede verzorging van de kerkdiensten (o.a. livestream) en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding beheerder en overige vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.