De diaconale taken

De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping is samen te vatten in drie delen. Ten eerst het delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is. Ten tweede het helpen waar geen helper is. En ten derde het getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Wat doet een diaken?

De diaken ondersteunt de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte. Daarnaast zijn er diverse taken en activiteiten. Hieronder een inkijkje in het werk van een diaken.

Hulp?

U kunt bij de diaconie terecht voor o.a. individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, voor vervoer naar de kerk, bezoekwerk, voor andere acute hulpverlening, waar eigen of overheidshulp ontbreekt of ontoereikend is.

Voor vragen kunt u altijd ,één van de diakenen bellen of een afspraak maken. De diakenen willen u graag helpen. Wacht niet af, maar trek aan de bel! Ook als u behoeften bij anderen opmerkt wordt u hartelijk verzocht dit aan een van de diakenen kenbaar te maken. Het is onnodig te vermelden dat er een strikte geheimhoudingsplicht is voor datgene wat een diaken vertrouwelijk ter kennis komt.

En wat doen we verder?

– gezellige activiteiten met de jongeren
– (opzetten) kinderclub
– Jaarlijkse gemeentedag en zendingsavond
– ouderenpresentje brengen met de kerstdagen
– verjaardagenbezoek 70+ door een broeder uit onze gemeente
– verjaardagskaarten worden verzorgd door een zuster uit onze gemeente
– zieken bezoeken/presentje

Wat doen we met de gezamenlijke kerken in Zutphen?

– evangelisatie Kerstmarkt (uitdelen krentewegge en uitnodiging diensten) en Paasmarkt (uitdelen witte rozen en uitnodiging diensten)
– Bijdrage aan jaarlijkse kerstpakketten-actie kerken Zutphen
– contacten onderhouden met Kerk en Vluchteling via een zuster uit onze gemeente.