Geschiedenis Gemeente Irene

Ontstaan in de jaren ’50

In de jaren 50 van de vorige eeuw waren er in de hervormde kerk in Zutphen, die behoorlijk vrijzinnig was, een aantal mensen die zich niet meer konden vinden in de prediking aldaar. Men wilde niet helemaal afstand doen van de hervormde kerk, maar ging wel op zoek naar mogelijkheden om een prediking naar schrift en belijdenis te kunnen ontvangen. In eerste instantie werden er sprekers gevraagd op een doordeweekse avond en was men van plan een vereniging te starten met als naam: “Vereniging van Orthodox Hervormden”.  Niet veel later werd besloten om lid te worden van de Gereformeerde Bond. Op de zondagen werden predikanten gevraagd en diensten belegd. In eerste instantie was dit alleen zondagochtend, maar al snel bleek dat van gezinnen met jonge kinderen de man of vrouw alleen maar ‘s morgens kon komen en er geen mogelijkheid was voor de ander om op de zondag het Woord te horen. Vanaf die tijd werden er tweemaal per zondag diensten gehouden.

De oprichting van de Hervormde Gereformeerde Evangelisatie in Zutphen was op 9 juli 1956  een feit. Men kon de doopsgezinde kerk in Zutphen huren op de zondagen omdat daar al zeer weinig diensten gehouden werden. Nog weer later werden de diensten gehouden in een schoolgebouw. Na verloop van tijd werd het schoolgebouw ingeruild voor het Rode Kruis gebouw, waarin ook weer jaren gekerkt mocht worden. Maar toch was het altijd weer behelpen met deze locaties en op 1 januari 1990 kreeg de Evangelisatie een kans om een eigen gebouw te betrekken, namelijk Gebouw “Irene” in De Hoven. Dit gebouw werd gehuurd van de Hervormde Gemeente in Zutphen.

Volwaardige kerkgemeenschap in 2013

Lange tijd was er geen mogelijkheid om de sacramenten te bedienen in onze gemeente, omdat we een evangelisatie waren en geen “volwaardige” kerkgemeenschap. Vele jaren is geprobeerd om een gemeente van bijzondere aard te worden onder de hervormde kerk, en later de PKN in Zutphen, maar het strandde telkens op het verschil van inzicht van sacramenten bedienen en de kwestie “vrouwen in het ambt”.

In 2013 werd de Evangelisatie een eigen gemeente door een combinatie te vormen met de Eben-Haëzer gemeente in Apeldoorn. We zijn tot de dag van vandaag daar erg blij en dankbaar voor.  Ook kon in die periode het gebouw gekocht worden. In 2017 heeft er een flinke renovatie van het gebouw plaatsgevonden, zodat het enerzijds een mooi gebouw geworden is voor de erediensten die er iedere zondag worden gehouden en het anderzijds een rustieke uitstraling heeft voor de omgeving.

Contacten met andere kerken in Zutphen

Als Hervormde Gemeente van bijzonder aard willen we de contacten met andere kerkverbanden in Zutphen ook onderhouden door middel van overleg en samenwerking. Dit bestaat uit het organiseren van Paasacties en Kerstacties op de Zutphense markt. Maar ook het mede organiseren van de jaarlijkse Volkskerstzangdienst, om zo ook de verbondenheid te mogen ervaren met mede Christenen. Daarnaast doen we mee met het invullen van “middag pauzediensten” waar midden in de stad op een doordeweekse dag, mensen op een laagdrempelige manier verteld wordt over het verzoeningswerk van onze Heiland.

Mentor ds. A. Baas

We zijn een gemeente met ongeveer 65 leden. Daarnaast is er een tiental mensen als gastlid of meelevend lid ingeschreven. Er komen zo nu en dan ook leden bij, en gelukkig ook jonge leden. Dat maakt onze gemeente heel divers. Niet alleen in leeftijd, maar ook in achtergrond en afkomst. Er zijn mensen die van oorsprong uit de gereformeerde gemeente komen, maar ook uit de Christelijk-Gereformeerde kerk en de vrijgemaakte kerk. Door de jaren heen zijn we altijd gezegend met een emeritus predikant die ons wil bijstaan in het pastoraat en die onze mentor wil zijn. Zo waren de laatste predikanten ds. Posthouwer uit Putten, ds. Hovius uit Apeldoorn, ds. Van der Valk uit Apeldoorn en op dit moment ds. Baas uit Nunspeet. Met laatst genoemde hopen we vanaf januari 2024 een overeenkomst aan te gaan voor bijstand pastoraat voor onze gemeente. Onze kerkenraad bestaat verder uit een ouderling kerkrentmeester, twee ouderlingen waarvan één de preses is en de ander de scriba en twee diakenen. Verder hebben we ook nog een kerkrentmeester die geen ambtsdrager is. Het is niet de voorgeschreven samenstelling qua aantal door de PKN, maar we hebben toestemming gekregen om dit zo te mogen doen vanwege de kleinschaligheid van onze gemeente.

Samenwerking met Eben-Haëzer gemeente in Apeldoorn

Als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste, willen we de samenwerking met onze zustergemeente benoemen. Het was al langere tijd (sinds ons institueren in 2013) dat we over allerlei zaken contact hadden met de Eben-Haëzer gemeente. Sinds de Corona pandemie ervaarden we dat des temeer. We mochten meeluisteren met de diensten en we mochten gebedsonderwerpen vanuit onze gemeente aandragen zodat ze meegenomen werden in het gebed…. Wat hebben we dat als een zegen ervaren! Om niet te vergeten de gebeden voor onze gemeente. Verder is onze zustergemeente altijd bereid mee te denken over allerlei praktische zaken zoals o.a.  de organisten. Door hun hulp hebben we een viertal organisten uit deze gemeente weten te vinden die bij ons een paar keer per maand de gemeentezang begeleiden op het orgel. Dan was er nog onze website… erg verouderd… we wilde graag vernieuwen en daarbij gelijk een soort van folder ontwerpen om in de omgeving of bij nieuwkomers in Zutphen te verspreiden en gelijktijdig ook ons logo vernieuwen. We hadden deze kennis en vaardigheid niet in onze gemeente. Men kwam met enkele namen van mensen uit Apeldoorn die bereid waren om dat voor ons te doen. Inmiddels zijn de website en de folder klaar en hebben we ook een prachtig nieuw logo. In een kleine gemeente als de onze is het in de vakantieperiode vaak moeilijk de kerkenraad te bezetten tijdens de diensten. In voorkomende gevallen worden er dan door kerkenraadsleden van de Eben-Haëzer gemeente de taak van ouderling of diaken op zich genomen zodat de diensten bij ons ook in vakantietijd door kunnen gaan.

God is goed

Als we zo het één en ander op een rijtje zetten over onze gemeente en onze samenwerking, realiseren we ons des te meer hoe goed God voor ons is. Het gaat niet altijd “over rolletjes” en we ervaren de zondigheid van ons bestaan ook in het kerkenwerk, maar boven alles weten en zien we de grootheid en de genade van onze Heere. Dat Hij het toch zó goed met ons voor heeft en dat Hij het nog altijd uithoudt met ons en ons telkens weer genade schenkt… daar zijn we Hem dankbaar voor. Want onze voorgangers van het bestuur en later kerkenraad in onze gemeente zeiden het al: “ we maakten ons 25 jaar terug al zorgen of we wel zouden blijven bestaan als gemeente” … maar we zijn er nog steeds en nog steeds mag Het Woord van zonde, verlossing en dankbaarheid elke zondag verkondigd worden omdat God ons die genade nog schenkt! En hoe klein we ook zijn in aantal, we ervaren de werking van De Heilige Geest in de diensten van onze gemeente.