Organisatie en ANBI

Naam van de Gemeente 

Hervormde Gemeente van bijzondere aard Irene te Zutphen

Contactgegevens

Bezoekadres
Schoolstraat 51
7205 BN Zutphen

Contact
Neem contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@hervormdzutphen.nl.

Combinatie

De Hervormde Gemeente van b.a. “Irene” is per juni 2012 een zelfstandige gemeente en vormt een combinatie met de Hervormde Eben-Haëzer Gemeente uit Apeldoorn. De reden daarvan is dat de Hervormde Gemeente te klein is om een (part time) predikant te beroepen. De prediking en pastorale werkzaamheden vallen daardoor onder een dienstdoende predikant van de Hervormde Eben-Haëzer Gemeente in Apeldoorn. De werkzaamheden die gepaard gaan met het werk in Zutphen worden (zo mogelijk) uitgevoerd door een emeritus predikant.

Predikant 

Ds. Ch. van der Valk (mentor)

Kerkenraad 

Onze bestuurssamenstelling is als volgt:

  • Preses, contactpersoon (ouderling): Dhr. W. ten Voorde
  • Kerkrentmeester, 2e preses (ouderling): Dhr. G.J. Nijland
  • Scriba (ouderling): Dhr. C.H. Kleijer
  • Kerkrentmeester (diaken)
  • 2e scriba (diaken): Dhr. T.A. v.d. Vrugt

Doelstelling kerk en diaconie 

Ons doel is om dienstbaar te zijn in de opbouw van Gods Koninkrijk, door middel van de zondagse erediensten, catechisatie, huisbezoeken en andere activiteiten. Dit alles volgens de Bijbel en de 3 formulieren van Enigheid te weten, de Heidelbergse Cathechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordste Leerregels.

Beleidsplan 

Klik op de link om het beleidsplan te bekijken: Beleidsplan 2019-2022.

Beloningsbeleid 

De Hervormde Gemeente Irene vormt een combinatie met de Eben Haezer Gemeente uit Apeldoorn. De reden daarvan is dat de Hervormde gemeente te klein is om een (part time) predikant te beroepen. De prediking en pastorale werkzaamheden vallen daardoor onder een dienstdoende predikant van de Eben Haezer Gemeente in Apeldoorn. De werkzaamheden die gepaard gaan met het werk in Zutphen worden uitgevoerd door een emeritus predikant. Deze is niet in dienst bij de gemeente in Zutphen en/of Apeldoorn, maar ontvangt voor zijn werkzaamheden in Zutphen, betreffende prediking, pastoraat, catechese, e.d. een onkostenvergoeding.

Alle overige werkzaamheden, zoals beheer van het kerkgebouw, activiteiten, maken kerkblad en website werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden niet financieel beloond.

Bankgegevens

Bankrekening Algemeen
NL76RABO0376790628 t.n.v. van de Hervormde Gemeente b.a Irene te Zutphen
RSIN nummer: 8042.19.618

Bankrekening Diaconie
NL81RABO0177834420 t.n.v. van de Hervormde Gemeente b.a Irene te Zutphen
RSIN nummer: 8241.19.137

Jaarverslag 

Het jaarverslag van 2019 is hieronder te lezen.

Financieel overzicht Diaconie 2019

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening 2018

Baten

Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden 5.850 7.336 6.926
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Incidentele baten
Totaal baten

5.850

7.336

6.926

Lasten

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 4.900 7.258 5.824
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 200 313 290
Lasten overige diaconale eigendommen en
inventarissen
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 500 524 285
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Incidentele lasten
Totaal lasten

5.600

8.095

6.399

Resultaat verslagjaar

250

– 759

527

 

Financieel overzicht Kerkrentmeesters 2019

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening 2018

Baten

Opbrengsten uit bezittingen 31 13
Bijdragen gemeenteleden 31.000 34.450 32.930
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Incidentele baten
Totaal baten

31.000

34.481

32.943

Lasten

Bestedingen pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) 15.910 16.133 15.888
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.060 1.765 1.661
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.500 1.835 1.578
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 5.840 6.334 6.984
Salarissen (koster, organist e.d.) 1.060 1.020 1.020
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 3.480 2.886 2.121
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Incidentele lasten 1.060 1.024 992
Totaal lasten

29.910

30.997

30.244

Resultaat verslagjaar

1.090

3.484

2.699

 

Privacy statement
Privacy statement HG ba Irene Zutphen